همیشه در کنار شماییم

نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.
این نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.

domestic
law

icon icon

دپارتمان خدمات داوری

نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد…
در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

ورود به دپارتمان

international
rights

icon icon

دپارتمان خدمات داوری

نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد…
در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

ورود به دپارتمان

immigration
services

icon icon

دپارتمان خدمات داوری

نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد…
در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

ورود به دپارتمان

legal
education

icon icon

دپارتمان خدمات داوری

نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد…
در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

ورود به دپارتمان

department
arbitration

icon icon

دپارتمان خدمات داوری

نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه 96 در مصاحبه.علمی شرکت کرده‌اند.
برای دریافت نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت کلیک کنیدداوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد…
در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند نمود.

ورود به دپارتمان
news اخـــــــبار
article

مقاله 1


نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان ت از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماها 23 آذرماه 96 در مصاحبه....

ادامه مطلب
یکشنبه 7 خرداد
35   12
article

مقاله 2


نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان ت از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماها 23 آذرماه 96 در مصاحبه....

ادامه مطلب
یکشنبه 7 خرداد
35   12
article

مقاله 3


نتایج مصاحبه علمی 344 نفر از داوطلبان آزمون قضاوت (جذب عمومی سال 95 و آزمون ویژه شوراهای حل اختلاف) در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد.ین نتایج مربوط به آن دسته از داوطلبانی است که از تاریخ 24 آبان ت از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماه از تاریخ 24 آبان تا 23 آذرماها 23 آذرماه 96 در مصاحبه....

ادامه مطلب
یکشنبه 7 خرداد
35   12
other services سایر خدمات
برگزاری همایش
p border
img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

دوره های تخصصی حقوق بین المللی
p border
img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

تور های بین المللی حقوقی
p border
img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

خدمات VIP
p border
img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

نشریه موسسه
p border
img

همايش سازمان بسيج حقوقدانان با حضور رئيس قوه قضائيه

Copyright by worldlawyer.net 2018